بطور کلی ماموریت این شرکت بر اساس توسعه فعالیتهای اقتصادی در چهار حوزه تعریف شده است که عبارتند از :

  • سرمایه گذاری
  • بازرگانی ( صادرات – واردات )
  • خدمات تجاری
  • نمایندگی مقیم