متاسفانه شاهد هستیم که بسیاری از شرکتها ، تجار و بازرگانان به دلیل عدم تحقیق و کسب اطلاع از وجاهت طرف مقابل در یک رابطه تجاری همواره دچار مشکلاتی گردیده اند ، به منظور جلوگیری از مخاطرات احتمالی آتی در تعامل با برخی شرکتهای چینی و ایجاد امنیت خاطر در برقراری ارتباط ، “فاندر” آمادگی دارد نسبت به اعتبار سنجی شرکتها قبل از انعقاد هر قرارداد در دو سطح ابتدایی و پیشرفته اقدام نماید .