نمایندگی مقیم :

از آنجائیکه در حال حاضر نمی توان نقش اثر گذار چین در جامعه بین الملل و روابط گسترده شرکتها و کشورها با صنایع و بازرگانی این کشور را نادیده گرفت ، به راحتی می توان به نیاز ارتباط موثر با چینیها پی برد ولی از طرف دیگر نظر به شرایط حال حاضر اقتصاد جهانی و نیاز به مدیریت هرچه بیشتر هزینه ، این ارتباط و تداوم رابطه تحت تاثیر قرار گرفته است لذا ما در فاندر با برنامه ریزی دقیق و بررسی های انجام شده پیشنهاد دفتر نمایندگی مقیم را برای شرکتها آماده و با کاهش هزینه های مربوطه از یکطرف و ارائه خدمات تخصصی ( با توجه به شناخت زبان و فرهنگ سازمانی حاکم ) از طرف دیگر این مشکل را برطرف نموده ایم .