هیات های تجاری :

فاندر به جهت توسعه روابط سرمایه گذاری و تجاری و نیاز و اهمیت برقراری تورهای تجاری و سرمایه گذاری همواره علاقه مند به همراهی و تسهیل این موضوع برای مشتریان خود بوده است در همین راستا وبه جهت پوشش اجرای پروژه های سرمایه گذاری چنانچه نیاز به هماهنگی برای اعزام یا پذیرش هیات های تجاری یا سرمایه گذاری باشد ، فاندر از طریق شرکای خود و همچنین نماینده مربوطه اقدام به برنامه ریزی و اجرا می نماید.

 

بازدیدهای فنی نمایشگاهی :

به دلیل اینکه چین سرزمین فرصتها در همه بخش ها بوده و سالانه نمایشگاه های بسیار زیادی در حال اجرا می باشد و شرکتها و کارخانجات متعدد چینی نیز در این نمایشگاه ها حضور دارند فاندر از طریق ارگانایزرهایی که طرف قرارداد فاندر هستند اقدام به برگزاری اینگونه بازدیدها نیز می نماید.