برقراری ارتباط تجاری همواره مستلزم وجود زیر ساختهای مختلف می باشد که برخی مستقیم و بعضی غیر مستقیم با فعالیت تجاری ارتباط دارد ، فاندر نیز در همین راستا همواره مصمم به ارائه کامل ترین خدمات به جامعه مشتریان خود به جهت کمک مستقیم ، ارزان و قابل اطمینان بوده است .

خدمات قابل ارائه توسط فاندر عبارتند از :

  • مشاوره و منبع یابی
  • اعتبار سنجی شرکتهای چینی
  • بازرسی جنرال
  • برگزاری هیات های تجاری نمایشگاهی
  • بازاریابی صادراتی
  • برگزاری نمایشگاه های آنلاین و آقلاین
  • نمایندگی مقیم