بطور کلی ماموریت این شرکت بر اساس توسعه فعالیتهای اقتصادی در چهار حوزه تعریف شده است که عبارتند از :

  • سرمایه گذاری
  • تجارت
  • خدمات
  • هیاتهای تجاری